Artykuł

29 grudzień 2015

Call for Papers: Rytuały władzy. Ceremoniał dworski i państwowy w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (6-8.X.2016)

Kategoria: Konferencje, Informacje i zapowiedzi, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Średniowiecze, Historia polityczna, Historia kulturowa, Historia dyplomacji

 

6 października 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się trzydniowa konferencja naukowa, pt. Rytuały władzy. Ceremoniał dworski i państwowy w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej.

Wykład inaugurujący wydarzenie wygłosi Profesor Jeroen Duindam (Uniwersytet w Lejdzie)

Przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych od dawna prowadzą dyskusję na temat roli, jaką rytuały i ceremonie ogrywały w funkcjonowaniu monarchii, ciał przedstawicielskich i władz państwowych.

Dyskusja ta przyczyniła się do powstania nowego sposobu postrzegania tego zagadnienia. Wydarzenia takie jak koronacje, uroczyste wjazdy i ceremonie otwarcia parlamentu, ale także ceremoniał obowiązujący na co dzień na dworach monarszych przestano bowiem przedstawiać w sposób przed wszystkim opisowy, a zaczęto analizować i interpretować jako ważny element w procesie komunikacji pomiędzy uczestnikami życia politycznego i dworskiego. Konferencja Rytuały władzy ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z ceremoniałem od czasów późnego średniowiecza do połowy XX wieku z tej właśnie perspektywy. Organizatorzy zachęcają do przedstawienia wyników swoich badań zarówno badaczy zajmujących się historią polityczną, historią kultury, dworu i dyplomacji jak i historią sztuki i literatury.

Problematyka obrad koncentrować się będzie na takich zagadnieniach jak:

  • Znaczenie i rola rytuałów i ceremoniału
  • Związki pomiędzy ceremoniałem i rytuałami a wydarzeniami artystycznymi i sztuką
  • Ewolucja form ceremonialnych różnych dworów i instytucji
  • Reakcja wobec ceremoniału, jego zasad, itp. i sposobów ich badania

Termin nadsyłania propozycji 20-minutowych referatów mija 15 lutego 2016

Zgłoszenia (zawierające tytuł, nieprzekraczający 300 słów abstrakt, dane kontaktowe oraz afiliację Autora) przesyłać należy na adres: na adres: conference@zamek-krolewski.pl

Informacja na temat akceptacji referatu zostanie przekazana do 15 marca 2016 r. Osobom zaproszonym do wygłoszenia referatów Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016