Artykuł

27 styczeń 2016

Stypendium im. Józefa Tischnera dla młodych badaczy polskich i polsko-amerykańskich

Kategoria: Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Granty, stypendia, Aktualności

Do 29 lutego wysyłać można zgłoszenia w konkursie o Stypendium im. Józefa Tischnera.

Oferta skierowana jest do młodych badaczy polskich i polsko-amerykańskich, który nie ukończyli 35 roku życia i którzy są doktorantami bądź właśnie uzyskali stopień doktora.

O stypendium ubiegać mogą się badacze wszystkich dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W ramach projektu stypendialnego laureaci konkursu realizować będą własne projekty badawcze. Szczególe mile widziane będą propozycje badań wpisujące się w główne pola badawcze realizowane w instytucji goszczącej, tj. w wiedeńskim  Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)) - link

Stypendium im. Józefa Tischnera przyznawane jest na okres sześciu miesięcy od lipca do grudnia 2016 .r  Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1800 Euro. Kwota ta pokrywa koszt zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego przez cały okres pobytu w Wiedniu.

IWM zapewnia stypendystom komfortowe miejsca do pracy, bezpłatny dostęp do Internetu, baz danych i obsługi administracyjnej. Laureaci stypendium dołącza także do zespołu badaczy realizujących projekty w wiedeńskim  Instytucie Nauk o Człowieku i będą mieli możność aktywnego uczestnictwa w pracach instytutu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad aplikowania oraz wymogów stawianych kandydatom, dostępne są na stronie IWM

Józef Tischner (1931–2000),  patron konkursu był jednym z najbardziej wpływowych polskich filozofów XX wieku, pierwszym kapelanem „Solidarności” , prezesem założycielem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

źródło: IWM

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016