Artykuł

17 listopad 2015

Call for papers: Szlachta w miastach Polski i Rzeczypospolitej (XII/XIII-XVIII wieku) Warszawa, 20-21 maja 2016 r.

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza, Historia kulturowa

 

„Szlachta w miastach Polski i Rzeczypospolitej (XII/XIII-XVIII w.).” to tytuł konferencji organizowanej przez Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN wspólnie z  Instytutem Historii PAN w Warszawie.

Jak zaznaczają w zaproszeniu Organizatorzy, tematyka konferencji jest z jednej strony przedmiotem badań historyków od dawna i dotyczy wszystkich typów społeczeństw, miast i epok. Szczególne znaczenie mają studia nad miastami i społeczeństwami średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy, silnie regionalnie zróżnicowane,  wydobywające  odmienności struktur społecznych, relacji posesjonatów ziemskich z miastem, rozwoju urbanistycznego itd.  

Jednak - jak podkreślają pomysłodawcy konferencji: związane z tymi badaniami kwestionariusze w niewielkim stopniu oddziaływały i oddziałują na badania polskie, co w dużej mierze wynika z przekonania o specyfice zarówno liczebności i pozycji stanu szlacheckiego w Polsce i Rzeczypospolitej, jak i urbanizacji, zwłaszcza w okresie wczesnonowożytnym, ale także, dodajmy, z pewnej słabości badań komparatystycznych.  Jednym z ważnych celów dorocznych konferencji Zespołu jest poszerzenie tej wąskiej, krajowej perspektywy badawczej przynajmniej o przegląd badań dotyczących innych regionów kontynentu, a  skromne otwarcie do dyskusji nad różnicami regionalnymi oferuje utrzymana także i w tej konferencji tradycja Zespołu Historii Miast uwzględniania miast pruskich, pomorskich i śląskich.

Organizatorzy konferencji – zgodnie z celami działalności Zespołu – w centrum uwagi stawiają miasto, traktowane jako środowisko życia i aktywności szlachty, oraz zachodzące w nim pod wpływem obecności w nim szlachty przemiany.

Główne zagadnienia obrad skoncentrowane zostaną wokół takich kwestii i zjawisk jak:

  • Szlachta/arystokracja (barones, nobiles, milites)w przedlokacyjnych centrach o charakterze miejskim: własność, rezydencje , fundacje, aktywność gospodarcza
  • Procesy osiedlania się arystokracji i  szlachty w miastach
  • Status prawny i prestiż społeczny, w tym: odrębność prawna  i społeczna szlachty mieszkającej w mieście; szlachta „brukowa”; strategie i możliwości awansu do stanu szlacheckiego;  nobilitacje mieszczan – mieszczanie herbowi
  • Szlachta i instytucje szlacheckie w przestrzeni miejskiej (społecznej, gospodarczej, kulturowej)
  • Miasto a jurydyki szlacheckie

Organizatorzy otwarci są również na propozycje szerszego ujęcia proponowanej problematyki badawczej. Termin nadsyłania zgłoszeń (tytułów referatów oraz krótkich konspektów wystąpień) mija 15 grudnia 2015

Aplikacje przesyłać należy na adres dra Mateusza Wyżgi:mwyzga@up.krakow.pl

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Zespół Historii Miast organizuje w trakcie corocznej konferencji także panel dla Doktorantów/Doktorantek, poświęcony historii miast w okresie przedindustrialnym. Forma tego panelu będzie uzależniona od liczby zgłoszeń (sesja posterowa, wystąpienie z referatem/komunikatem). Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 stycznia 2016 roku, (adres: mwyzga@up.krakow.pl)

Źródło: IH PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016