Artykuł

07 listopad 2016

Call for Papers: 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i społeczeństwo, 1–3 czerwca 2017 (zgłoszenia do 8 stycznia 2017)

Kategoria: Konferencje, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia i pamięć, historia kultury

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym, organizowanym co dwa lata przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Stanowi ono interdyscyplinarną platformę spotkań i dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, gdzie dziedzictwo rozumiane jest szeroko jako „znaczące formy przeszłości, o których należy pamiętać” (Sharon Macdonald). Celem czwartej edycji, która odbędzie się w dniach 1–3 czerwca 2017 r., będzie dyskusja nad i analiza wzajemnych relacji pomiędzy dziedzictwem a społeczeństwem. Jaki jest dziś stosunek społeczeństwa do kwestii dziedzictwa – do jego istotnej, choć często trudnej przeszłości? W jaki sposób dziedzictwo kształtuje społeczności, w których żyjemy? Kto jest właścicielem dziedzictwa i dlaczego? Jakie są jego społeczne funkcje? O czym chcemy pamiętać, a o czym często staramy się zapomnieć? Celem 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest próba znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania zawiązane ze społecznym wymiarem dziedzictwa. 

 

Od dłuższego już czasu więzi pomiędzy społeczeństwem a dziedzictwem uznaje się za jeden z najważniejszych aspektów debaty poświęconej spuściźnie ludzkiej, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej. Brian Graham, Gregory Ashworth i John Tunbridge uważają na przykład, że kategoria dziedzictwa powinna być rozszerzona na „niemal wszelkich rodzaje międzypokoleniowej wymiany czy relacji, które zostają nawiązane zarówno pomiędzy społecznościami jak i jednostkami – i to bez względu na to, czy są chciane, czy też niechciane”. Wedle autorów tej koncepcji to ludzie są „twórcami dziedzictwa”. 

 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w badaniach nad dziedzictwem widoczna stała się tendencja, by pojmować je przede wszystkim w kategoriach tożsamości. Proces ten wydaje się szczególnie istotny dla Europy Środkowej oraz jej doświadczeń, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak uniwersalnym: doświadczenia płynnych granic, migracji oraz przymusowych przesiedleń, wojny i Holokaustu. Wydarzenia te zainspirowały pojawienie się nowego, oryginalnego podejścia do dziedzictwa, jak i uznania nowych jego kategorii, takich jak dziedzictwo bezpaństwowe, dziedzictwo kłopotliwe, czy dziedzictwo nienawiści. 

 

Międzynarodowe Centrum Kultury pragnie podjąć kwestie wpływu dziedzictwa na współczesne społeczeństwo w wymiarze kulturowym, politycznym i gospodarczym. Zapraszamy badaczy pracujących na polu różnych dyscyplin naukowych (sztuki i architektury, historii i literatury, ekonomii i socjologii, polityki i zarządzania) do składania propozycji wystąpień dotyczących proponowanej poniżej tematyki, jak również i tych wykraczających poza nią:

 

1. Dziedzictwo i społeczności, a w szczególności:

dziedzictwo z perspektywy społecznej 

dziedzictwo i partycypacja

dziedzictwo i przemiana społeczna

dziedzictwo i problem wykluczenia 

strategie dziedzictwa

dziedzictwo – naród – tożsamość 

dziedzictwo wyobrażone, społeczności i przeszłość 

własność dziedzictwa

dziedzictwo lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe i transnarodowe

 

2. Pamięć konstruowana: dziedzictwo i ideologia, a w szczególności:

produkcja/generowanie/tworzenie dziedzictwa

dziedzictwo oraz pamięć wielokierunkowa: węzły i konflikty pamięci 

miejsca dziedzictwa jako laboratoria tożsamości 

instytucje dziedzictwa: narracje i polityki pamięci 

krajobraz kulturowy

rekonstrukcja i ideologia

 

3. Wyzwania społeczne w ochronie dziedzictwa, ze szczególnym naciskiem na architekturę XX wieku, jak i 

edukację w zakresie dziedzictwa:

dziedzictwo i rozwój lokalny

dziedzictwo i przedsiębiorczość

dziedzictwo i media społecznościowe 

dziedzictwo i kapitalizm

dziedzictwo i turystykę

dziedzictwo i zrównoważony rozwój

 

4. Dziedzictwo kłopotliwe, a w szczególności

dziedzictwo nienawiści (ludobójstwo, zbrodnie wojenne, czystki etniczne) 

materialne i niematerialne dziedzictwo systemów totalitarnych oraz jego trwałe ślady

miejsca pamięci

nekroturystyka

trudne dziedzictwo a edukacja

 

Propozycje 20-minutowych referatów powinny zawierać krótkie notki biograficzne autorów, ich tytuł naukowy i afiliację oraz streszczenia referatów w języku angielskim nie dłuższe niż 150 słów.

 

Propozycje należy nadsyłać na adres heritageforum4[at]mck.krakow.pl  do 8 stycznia 2017 r.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konferencji

 

Informacje o przyjęciu propozycji przysłane zostaną do dnia 15 marca 2017 r.

 

Językiem obrad będzie angielski. Wystąpienia ukażą się w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Wszystkie artykuły o długości od 4000 do 6000 słów, zgodne z określonymi wskazówkami redaktorskimi i nadesłane w określonym terminie (który zostanie ogłoszony), będą brane pod uwagę.

 

Opłata konferencyjna wynosii €80. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych i cateringu. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokrycia kosztów zakwaterowania oraz transportu. 

 

Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 

 

Źródło: Międzynarodowe Centrum Kultury

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016