Artykuł

27 sierpień 2012

Międzynarodowa konferencja naukowa: Pomiędzy ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w polityce władz komunistycznych (doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie)

Kategoria: Konferencje, Wykłady, XXw, Spotkania, Debaty, Aktualności


W ramach programu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych” w Szczecinie w dniach 27−28 września 2012 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polityce władz państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1989.

Pomiędzy ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w polityce władz komunistycznych (doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie)


P R O G R A M

27 września 2012.
sala konferencyjna hotelu „Park”; Szczecin, ul. Plantowa 1


godz. 9.00: otwarcie konferencji

9.15–14.00 SESJA I: Kulturowe oraz polityczne uwarunkowania recepcji i trwania komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście zagadnień narodowościowych

prowadzący:dr hab. Jarosław Syrnyk, Magdalena Semczyszyn

 • prof. dr hab. Roman BÄCKER (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Modele polityki sowieckiej wobec mniejszości narodowych
 • dr Eryk KRASUCKI (Uniwersytet Szczeciński / Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin): Państwowy antysemityzm w ZSRR (1945–1953)
 • dr Malkhaz TORIA (Uniwersytet Państwowy Ilia, Tbilisi, Gruzja) Kształtowanie pamięci historycznej. Przeciwstawne dyskursy i negatywne stereotypy: źródła konfliktów etnicznych w Gruzji w okresie sowieckim i postsowieckim
 • dr Jordan BAEV (Centrum Historii Wojskowości, Kolegium Obrony Narodowej im. G.S. Rakovskiego, Sofia, Bułgaria): Od internacjonalizmu do nacjonalizmu i asymilacji: meandry bułgarskiej polityki wobec mniejszości narodowych i mniejszości islamskiej (1949−1989)
 • dr Éva PETRÁS (Archiwum Historyczne Węgierskich Służb Bezpieczeństwa ABTL, Budapeszt, Węgry): Mniejszość słowacka i niemiecka jako “kozły ofiarne” polityki narodowościowej Węgierskiej Partii Komunistycznej po II wojnie światowej
 • prof. dr hab. Albina NOSKOWA (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja): Polityczne i idelologiczne aspekty zagadnienia mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście ładu pojałtańskiego i stosunków międzypaństwowych w latach 40. i 50. XX w.

Przerwa 11.30–11.45

Prowadzący: dr Marcin Stefaniak

 • dr hab. prof. nzw. Jan PISULIŃSKI (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego): Polska państwem jednolitym narodowo: założenia i praktyka na przykładzie polityki wobec mniejszości ukraińskiej w latach 1944–1947
 • dr Krzysztof TYSZKA (Uniwersytet Warszawski): Wątki nacjonalistyczne w propagandzie PRL – ciągłość i zmiana
 • dr Marcin ZAREMBA (Uniwersytet Warszawski / Instytut Studiów Politycznych PAN): Strategia legitymizacyjna władz komunistycznych a mniejszości narodowe w Polsce (1945–1989)
 • dr hab. prof. nzw. Grzegorz MOTYKA (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa): NKWD wobec ukraińskiego podziemia w Polsce 1944–1947
 • Mariusz ZAJĄCZKOWSKI (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin): "Ukraiński" podobóz COP w Jaworznie w świetle sprawozdania działającej przy nim od maja do września 1947 r. GO MBP kpt. Józefa Bika
 • dr hab. prof. nzw. Roman DROZD (Akademia Pomorska w Słupsku): Społeczność ukraińska w Polsce w czasie kryzysów politycznych

Przerwa 14.00–15.15

15.15–18.00: SESJA II: Mniejszości narodowe w okresach przełomów i kryzysów politycznych

Prowadzący: dr Andriy Portnov

 • prof. Paul R. MAGOCSI (University of Toronto, Kanada): Asymilacja Rusinów-Ukraińców w komunistycznej Czechosłowacji
 • dr Peter JAŠEK (Instytut Pamięci Narodowej, Słowacja): Aparat bezpieczeństwa wobec węgierskiej mniejszości narodowej na Słowacji w okresie tzw. normalizacji (1968−1989)Łukasz SOŁTYSIK (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław): Konflikty polsko-romskie w Łukowie i Kłodawie w sierpniu 1976 r. oraz Koninie i Oświęcimiu jesienią 1981 r. w kontekście dwóch kryzysów polityczno-społecznych PRL
 • Sebastian GÓRSKI (Uniwersytet Wrocławski) Wydarzenia roku 1956 w środowisku emigrantów greckich w Polsce
 •  dr Radosław PTASZYŃSKI (Uniwersytet Szczeciński): Między „donośnym milczeniem” a interpelacją. Środowisko „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego” wobec Marca '68
 • dr Helga HIRSCH (Berlin, Niemcy): Zostać czy wyjechać? – Żydzi na Dolnym Śląsku i w Szczecinie 1945–1957
 • Magdalena SEMCZYSZYN (Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin): „Bricha” znaczy ucieczka. Działalność Koordynacji Syjonistycznej w Polsce w latach 1945−1947


Dyskusja (17.30–18.00)

18.30 – Uroczysta kolacja

28 września 2012

9.00–12.00: Sesja III Kwestia narodowościowa: mity, stereotypy, kreacje polityczne
Prowadzący: dr Marcin Zaremba

prof. dr hab. Krzysztof TARKA (Uniwersytet Opolski): Działania władz komunistycznych wobec mniejszości litewskiej w Polsce (1945–1989)
dr Krzysztof SYCHOWICZ (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży / Instytut Pamięci Narodowej, Białystok): Mniejszości białoruska i litewska w działaniach aparatu bezpieczeństwa w woj. białostockim (1956–1970)
dr hab. prof. UG Grzegorz BERENDT (Uniwersytet Gdański / Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk): Społeczność na pokaz. Ludność żydowska w polityce władz PRL w latach 1970–1989
Przemysław GASZTOLD-SEŃ (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa): Siła stereotypu. Aparat bezpieczeństwa PRL a antysemityzm
Jan OLASZEK (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa / Instytut Historii PAN): Antysemityzm jako narzędzie zwalczania opozycji demokratycznej w latach 1976–1989
dr. hab. prof. nzw. Maciej HEJGER (Akademia Pomorska w Słupsku): Kampania antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 60. XX wieku
dr Arkadiusz SŁABIG (Akademia Pomorska w Słupsku): „Szafarze bońskich srebrników”. Negatywny obraz osób pochodzenia niemieckiego na łamach prasy w okresie rządów Władysława Gomułki
dr Witold BOBRYK (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Cerkwie na Podkarpaciu w polityce Urzędu ds. Wyznań

Dyskusja (11.45–12.00)

Przerwa 12.00–12.30

12.30–15.15: Sesja IV: Kwestia narodowościowa: wczoraj i dziś
prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Motyka

dr Mykoła RIABCZUK (Ukraińskie Centrum Badań Kulturowych, Kijów, Ukraina): Od WCzK do SBU: ciągłość czy zmiana „antynacjonalistycznych” dyskursów i polityki
dr Alexander OSIPOV (Europejskie Centrum Spraw Narodowościowych, Flensburg, Niemcy): Interpretacje rozbieżności w zakresie kwestii narodowościowych istniejących w oficjalnym dyskursie i polityce w okresie sowieckim i postsowieckim
dr Piotr PIRECKI (Uniwersytet Łódzki): Między prawdą a zmyśleniem. Obraz mniejszości narodowych w prozie polskiej po 1945 roku
prof. dr hab. Igor ILJUSZYN (Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Kijów, Ukraina): „Komunistyczne” i „niekomunistyczne” stereotypy na temat konfliktów polsko-ukraińskich w XX wieku w polskiej i ukraińskiej świadomości społecznej i pamięci zbiorowej
dr hab. Tomasz STRYJEK (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa): Kontrowersja Bleiburg – Jasenovac. Spory o pamięć o udziale Chorwatów w II wojnie światowej w komunistycznej Jugosławii oraz współczesnej Chorwacji i Serbii
dr hab. Jarosław SYRNYK (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław / Uniwersytet Wrocławski): U siebie? O formach wykluczania mniejszości narodowych z debaty historycznej we współczesnej Polsce

Dyskusja (14.45–15.15)

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (ok. 15.15)

Organizator:
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

źródło: IPN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016