Artykuł

18 maj 2016

Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku - Call for Papers

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, historia kultury, Polityka historyczna

 

„Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku” to tytuł międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej (wydawca czasopisma naukowego "Historia Academica. Studia i Materiały).

Trzydniowe spotkania z badaczami odbędą się w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, w dniach 17-19 listopada 2016 r.

U progu XIX wieku w Europie doszło do prawdziwej rewolucji naukowej w sferze szkolnictwa wyższego. Idea formowania nowego człowieka i społeczeństwa związana z rewolucją francuską i okresem napoleońskim doprowadziła do zreformowania pogrążonej w kryzysie instytucji uniwersytetu. Zerwano ze średniowieczną w swej genezie korporacyjną strukturą uczelni i z przestarzałymi modelami nauczania. W wyniku rywalizacji modelu napoleońskiego (skoncentrowanego na zdobywaniu wiedzy praktycznie użytecznej i silnie uzależniającego uczelnie od władz państwowych) z modelem humboldtowskim (którego istotą było poszukiwanie prawdziwej wiedzy i prowadzenie badań, przy zachowaniu znacznej autonomii jednostki akademickiej) doszło do powstania nowoczesnego uniwersytetu jako instytucji naukowo-badawczej oraz wyższych szkół technicznych. XIX-wieczna szkoła wyższa miała być nie tylko skarbnicą wiedzy, czy miejscem prowadzenia badań naukowych, ale również instytucją socjalizującą, kształtującą charaktery i umożliwiającą studentom odnalezienie siebie samego i swojego miejsca w życiu.

Wprawdzie jeden z inspiratorów XIX-wiecznej rewolucji naukowej Karl Wilhelm von Humboldt zakładał, że uniwersytet powinien posiadać autonomię i zachować dystans od polityki, to jednak wizja ta niewiele miała wspólnego z rzeczywistością. 

Ukuty już w początkach XIX wieku ciąg skojarzeń „student – młodzież - rebelia” nie stracił na swej aktualności również w kolejnym stuleciu. Uniwersytety stawały się źródłem postępu, miejscem powstawania nowych prądów myślowych oraz krytyki istniejącego porządku politycznego i społecznego. 

Organizowana konferencja stanowić będzie próbę refleksji nad zjawiskiem politycznego zaangażowania studentów na uczelniach europejskich XIX i XX wieku. W jakim stopniu okres studiów wpływał na kształtowanie się poglądów politycznych młodzieży akademickiej, jak władze poszczególnych państw i uczelni reagowały na zaangażowanie polityczne młodzieży oraz jaką formę to zaangażowanie przybierało – to główne pytania, na które próbę odpowiedzi podejmą uczestnicy wydarzenia.

Planowane sesje skoncentrowane zostaną również wokół takich problemów jak:

  • Polityczne organizacje studenckie – ich geneza, funkcjonowanie, znaczenie;
  • Studenci w partiach i organizacjach politycznych – ich status, rola, formy aktywności;
  • Metody zwalczania/wspierania działań politycznych studentów przez władze państwowe i uczelniane – prawo jako stymulator oczekiwanych zachowań studenckich;
  • Kadra akademicka a zaangażowanie polityczne studentów – jak uczeni wpływali na umysły i serca młodzieży akademickiej;
  • Rola politycznego zaangażowania studentów w zachodzących zmianach społeczno-politycznych – czy studenci zachodzące zmiany inicjowali lub inspirowali czy też raczej je popierali i w nich uczestniczyli;
  • Działalność polityczna studentów w konfliktach zbrojnych – wojny, rewolucje, zamachy;
  • Studenci wobec wyzwań epoki - jaką postawę przyjmowali wobec różnych ideologii, nacjonalizmu, równouprawnienia, dyskryminacji, religii, itp. 

Organizatorzy konferencji postanowili pominąć kwestie związane z życiem codziennym lub procesem kształcenia studentów i skupić się na negatywnych i pozytywnych aspektach pozanaukowej aktywności politycznej młodzieży akademickiej. 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 sierpnia 2016 r. Abstrakty wystąpień przesłać należy na adres: studenciipolityka@ug.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące opłat, zakwaterowania oraz publikacji pokonferencyjnej dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: www.studenciipolityka.ug.edu.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016