Artykuł

26 maj 2016

Seria Monumenta Universitatis Varsoviensis - w 200 rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego

Kategoria: Nowości wydawnicze, Historia regionalna, Informacja wydawnicza, Aktualności, XIX wiek, XXw, Biografie, historia kultury

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło serię publikacji jubileuszowych przygotowaną z okazji 200-lecia Uniwersytetu. 

W maju 2016 swoją premierę ma 12  tomów: trzy publikacje  zawierające syntetyczne ujęcie dziejów uczelni w XIX, XX i pierwszej dekadzie XXI w., dalszych sześć prezentuje sylwetki najwybitniejszych spośród nieżyjących profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, osobny tom poświęcony jest rektorom uczelni, kolejny dotyczy historii nauk ścisłych i przyrodniczych na UW; ostatni tom to dwujęzyczna (anielsko-polska) publikacją ukazująca związki między dziejami Uniwersytetu Warszawskiego a rozwojem fotografii.

Fragmenty opublikowanych tomów przeczytać można w wersji PDF na stronie serii wydawniczej.

Idea serii „Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego”:

W latach 1907–1913 ukazało się czterotomowe opracowanie Józefa Bielińskiego Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831); w latach 1981–1982 wydano dwutomowe Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego (red. S. Kieniewicz, A. Garlicki). Każda z tych prób całościowego przedstawienia historii UW należała do epoki, w której powstawała: była zależna od aktualnych tendencji historiograficznych, badawczego warsztatu autorów, oczekiwań potencjalnych czytelników, sytuacji politycznej. Wydaje się oczywiste, że warto wydać nową historię Uniwersytetu Warszawskiego. Po pierwsze dlatego, że poprzednia narracja kończy się w 1939 r. – obecnie można ją rozszerzyć o kolejne trzy etapy dziejów uczelni: okupację niemiecką, PRL i III Rzeczpospolitą. Po drugie, można dziś wyjść poza dotychczasowe ustalenia, przygotowując historię, która w większym stopniu odpowiadać będzie oczekiwaniom współczesnego czytelnika. W ciągu ostatnich 30 lat znacznie zmieniły się świat, Polska, badania historyczne, wiedza na temat przeszłości uniwersytetów, a także zainteresowania odbiorców prac z dziedziny historii. Podstawą każdej historii uniwersytetu muszą być jego dzieje jako instytucji. Nie zaniedbując tej problematyki, zespół autorów Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego starał się możliwie szeroko potraktować też inne aspekty. Przede wszystkim autorzy dążyli do stworzenia plastycznych portretów społeczności pracowników i studentów UW, uznając, że zwłaszcza ci ostatni zasługują na to, aby znaleźć się na bardziej eksponowanym miejscu, niż to bywało w starszych pracach. Funkcjonowanie każdej uczelni zależy też w jakimś stopniu od sytuacji politycznej, a w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego aspekt ten był szczególnie istotny, zważywszy na dramatyzm dziejów Polski w ostatnich dwóch stuleciach. Dlatego nowe Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają również historię stosunków uczelni z władzami politycznymi (nota wydawnicza).

  • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, red. nauk. Tomasz Kizwalter
  • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, red. nauk. Piotr M. Majewski
  • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, red. nauk. Piotr M. Majewski

 

Seria: Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 

Ten cykl to sześć woluminów esejów biograficznych o wybitnych uczonych – profesorach Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wyróżnili się osiągnięciami badawczymi oraz odegrali znaczącą rolę w życiu uczelni. Jest to zbiór tekstów o ludziach wyjątkowych, których działalność naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna pozostały w pamięci szeroko pojmowanego środowiska naukowego. Ich wybór nie był łatwy i wymagał wielu konsultacji. Bohaterowie tekstów reprezentują wszystkie dziedziny nauki obecne na Uniwersytecie Warszawskim: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i artystyczne. Zamierzeniem autorów publikacji nie było stworzenie zbioru zwięzłych biogramów typu słownikowego, lecz przybliżenie zainteresowanym czytelnikom postaci najwybitniejszych przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego. Dlatego teksty mają zróżnicowany charakter: zarówno eseistyczny czy wspomnieniowy, jak i bardziej naukowy. Część z nich powstała specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa, wiele jest autorstwa bliskich współpracowników danego uczonego, niektóre są przedrukami wcześniejszych publikacji. Przy każdym eseju zamieszczono także standardowy biogram (nota wydawnicza).

Opracowania powstały pod redakcją naukową takich badaczy jak: Marek Wąsowicz, Andrzej Kajetan Wróblewski, Piotr Salwa, Waldemar Baraniewski, Wojciech Tygielski

W serii ukazały się także:

  • Danuta Jackiewicz, Uniwersytet warszawski i fotografia 1839–1921
  • Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, red. nauk. Andrzej Kajetan Wróblewski
  • Poczet rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, red. nauk. Robert Gawkowski

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016