Artykuł

08 sierpień 2016

Ruszyły przygotowania do III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski!

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Spotkania, XVI-XVIII wiek, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Debaty, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna

 

Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski to odbywające się co pięć lat ważne wydarzenie historyczne, gromadzące badaczy polskiej historii, kultury, sztuki i nauki. Organizowane do 2007 r kongresy to nie tylko miejsca interesujących spotkań i dyskusji ale również miejsca nawiązywania współpracy między środowiskiem badaczy zagranicznych i polskich.

Podobnie jak dwa poprzednie także III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski odbędzie się w Krakowie. Zaplanowany został na jesień 2017 r. (11-14 października 2017 r. ). Jego przewodnim hasłem jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”.

Jak podkreślają Organizatorzy przedsięwzięcia: Naszym zamiarem jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem „Dawnej Rzeczypospolitej”, jak i tym czym była i jak trwała pamięć o niej przez następne wieki oraz jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania. Podczas obrad pragniemy pochylić się nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile Dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „Dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.

Obrady będą odbywać się w specjalnych sekcjach tematycznych. Problematyka spotkań obejmować będzie zarówno kwestie ustrojowe, kulturowe jak i cywilizacyjne. Nie zabraknie również zagadnień z zakresu pamięci i dziedzictwa historycznego i kulturowego „Dawnej Rzeczypospolitej”.

Obrady zostaną ponadto uzupełnione o problematykę związaną z kwestiami nauczania o nowożytnej Polsce we współczesnych podręcznikach szkolnych; Zaplanowane zostały również panele specjalne, w tym m.in. poświęcony Tadeuszowi Kościuszce w dwusetną rocznicę śmierci oraz sesja upamiętniająca odzyskanie przez państwo polskie niepodległości w 1918 r.

Ogólny zarys problematyki spotkań:

A. Historia: Ustrój i cywilizacja:

 • Dawna Rzeczpospolita w Europie. Lokalna odmienność czy europejski fenomen.
 • Unie międzypaństwowe w dziejach dawnej Rzeczypospolitej.
 • Samorządność – obywatelskość w dawnej Rzeczypospolitej.
 • Zmiany cywilizacyjne w dawnej Rzeczypospolitej.
 • Parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej.

B. Historia: kultura i migracje:

 • Wyznania i kultury religijne. Tolerancja - mit historiograficzny czy element rzeczywistości?
 • Sarmatyzm wdawnej Rzeczypospolitej i w Europie.
 • Imigranci w dawnej Rzeczypospolitej.
 • Obraz Europy w Rzeczypospolitej / obraz Rzeczypospolitej w Europie.

C. Dziedzictwo:

 • Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej w perspektywie XIX wieku.
 • Dawna Rzeczpospolita we współczesnej literaturze, teatrze i sztukach wizualnych (1945-2017).
 • Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej w myśli i praktyce politycznej XIX-XXI w.
 • Rzeczpospolita w europejskiej pamięci kulturowej i historiografii.

D. Pamięć:

 • Dawna Rzeczpospolita: dziedzictwo, które łączy czy dzieli?
 • Jaka jest pamięć Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszów, Żydów o dawnej Rzeczypospolitej?
 • Dawna Rzeczpospolita w polityce pamięci Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii
 • oraz Izraela po 1990 r.
 • Dziedzictwo artystyczne dawnej Rzeczypospolitej w muzeach i kolekcjach państw - jej spadkobierców.

E. Zakończenie:

 • Dlaczego w XVIII wieku, w środku Europy, upadło duże państwo – dawna Rzeczpospolita?
 • Wokół sporów rzeczywistych i fikcyjnych – pola dyskursu.

F. Panele uzupełniające:

 • Historia i dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej w zagranicznych podręcznikach akademickich.
 • Instytucje wspierające, promujące i upowszechniające badania nad historią i dziedzictwem kulturowym Polski.
 • Polski rok 1918.
 • Rozproszone źródła do dziejów dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach europejskich archiwów i bibliotek.
 • Historia dawnej Rzeczypospolitej w podręcznikach i praktyce szkolnej.
 • Tadeusz Kościuszko.Bohater świata? Bohater Polski? Bohater zapomniany? Recepcja postaci i działalności Tadeusza Kościuszki w przeszłości i dzisiaj.

Więcej bieżących informacji wraz z abstraktami planowanych paneli znaleźć mozna na stronie: pth.krakow.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016