Artykuł

13 grudzień 2016

„Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – interpretacje” - rekrutacja do interdyscyplinarnego projektu badawczego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami (zgłoszenia do 8 stycznia 2017 r.)

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Granty, stypendia, Aktualności

„Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – interpretacje” to interdyscyplinarny projekt badawczy Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Będzie on realizowany w 2017 roku. Zgłoszneia przyjmowane będą do 7 stycznia.

 

W skład grupy badawczej wejdzie ośmiu przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). Uwzględnione zostaną także aplikacje kandydatów będących na zaawansowanym etapie prac nad rozprawą doktorską. Organizatorom projektu zależy na współpracy z osobami zainteresowanymi całościowym, przekrojowym, komparatystycznym i teoretyczno-problemowym spojrzeniem na polskie doświadczenie dwóch totalitaryzmów w XX wieku.

Grupa badawcza, której pracę organizować będzie czworo opiekunów naukowych, podejmie próbę twórczej i pogłębionej interpretacji obecności dwóch totalitaryzmów (niemieckiego i sowieckiego) w dziejach i kulturze polskiej, łącząc wrażliwości i metody badawcze różnych dyscyplin: antropologii, filozofii, historii, literaturoznawstwa, politologii, prawa, socjologii i innych. Nie zabraknie refleksji nad kluczowymi ujęciami teoretycznymi zjawiska totalitaryzmu w światowej humanistyce. Dyskusja toczyć się będzie wokół następujących obszarów tematycznych:

  • Doświadczenie totalitaryzmów w polskiej historiografii powojennej w kraju i na emigracji
  • Polska myśl wobec wyzwania totalitaryzmu
  • Totalitaryzm jako fenomen polityki – główne narracje światowe
  • Obraz totalitaryzmu w dziełach kultury
  • Totalitaryzm i doświadczenie zerwanej ciągłości
  • Pamięć o dwóch totalitaryzmach

 

Spotkania grupy badawczej odbywać się będą raz w miesiącu w Warszawie przez cały rok 2017 (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Wokół prac grupy zostaną zorganizowane dodatkowe wydarzenia: dwudniowe seminarium wyjazdowe we wrześniu 2017 r. i wizyty zagranicznych uczonych. W grudniu 2017 r. każdy z członków grupy przedstawi esej naukowy (ok. 70 tys. znaków), w którym – w formie syntetyzującej, porównawczej lub problemowej – zaproponuje autorską interpretację istotnego elementu polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów. W 2018 r. teksty ukażą się drukiem jako odrębne wydawnictwo Ośrodka.

Za udział w projekcie badawczym, uczestnictwo w spotkaniach grupy i seminarium wyjazdowym oraz przygotowanie eseju naukowego uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 6 tys. złotych brutto i pokrycie kosztów podróży. Każdy uczestnik grupy badawczej będzie mógł ponadto wykorzystać 2 tys. złotych brutto na wizyty w innych ośrodkach naukowych w celu przeprowadzenia kwerend, skorzystania z zasobów bibliotek lub konsultacji naukowych, a także 1 tys. złotych brutto na zakup książek i materiałów naukowych, które po zakończeniu projektu pozostaną własnością Ośrodka.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie zgłoszeń, zawierających:

  • CV naukowe z kompletną listą publikacji
  • najlepszą publikację w formacie PDF oraz
  • opis pomysłu na udział w projekcie badawczym (4-6 tys. znaków)
  • w przypadku doktorantów – list rekomendacyjny od osoby znającej dorobek naukowy kandydata

 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną do 8 stycznia 2017 r. na adres: grupabadawcza@obnt.pl. Organizator prosi o kierowanie ewentualnych pytań i wątpliwości pod ten sam adres

Pierwsze spotkanie grupy badawczej planujemy zorganizować pod koniec stycznia 2017 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

 

Opiekunowie naukowi projektu:

Prof. Paweł Kaczorowski (Instytut Politologii UKSW) – politolog, historyk filozofii i myśli politycznej. Zajmuje się teorią państwa, teologią polityczną oraz historią niemieckiej myśli politycznej i prawnej.  Wielokrotny stypendysta DAAD i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W latach 2005-2015 był redaktorem naczelnym czasopisma „Civitas. Studia z Filozofii Polityki”. Opublikował m.in. My i oni. Państwo jako jedność polityczna. Filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej (1998) i Państwo w czasach demokracji (2005).

Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN, Wydział Prawa i Administracji UKSW) – historyk i sowietolog. Zajmuje się historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XX wieku oraz dziejami polskiej i zachodniej myśli politycznej i sowietologii. Gościł naukowo m.in. w Centre national de la recherche scientifique w Paryżu, na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i w Leibniz-Institut für Europäische Geschichte w Moguncji. Laureat licznych nagród i stypendiów. Wydał m.in.  Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939) (2003-2004), Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka (2012).

Dr Joanna Lubecka (Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej) – historyk i politolog. Interesuje się wpływem historii na współczesne stosunki międzynarodowe (narracja i pamięć historyczna, polityka historyczna), stosunkami polsko-niemieckimi, historią III Rzeszy Niemieckiej. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wykładów z obszaru pamięci historycznej w relacjach polsko-niemieckich i rozliczania zbrodni niemieckich, popełnionych w czasie II wojny światowej.

Prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Uczelnia Łazarskiego) – historyk. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę mniej­szości narodowych w Polsce, stosunków polsko-niemieckich w XX wieku, przymusowych migracji w Europie Środkowej po II wojnie światowej, historii najnowszej Polski. Zajmuje się także publicystyką historyczną oraz dotyczącą najnowszych wydarzeń w Niemczech i w Austrii. Opublikował m.in. Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem (red., 2012) i Czystki etniczne i klasowe w Europie w XX wieku (2010).

 

 

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy interdyscyplinarnej refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Został powołany do życia wiosną 2016 roku. Naszym zadaniem jest włączać polskie doświadczenie historyczne w pamięć świata i budować pomost między nauką a kulturą. W ramach projektu „Zapisy Terroru” udostępniamy w Internecie (zapisyterroru.pl) relacje obywateli polskich – ofiar i świadków zbrodni totalitarnych, ich rodzin i bliskich.

 

 

Źródło: Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016