Artykuł

12 grudzień 2017

„Polski wiek XX. Nowe perspektywy” - projekt badawczo wydawniczy Ośrodka badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego (zgłoszenia do 31 XII)

Kategoria: XXw, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Granty, stypendia, Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna, Historia i pamięć

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zainicjował projekt badawczo-wydawniczy: „Polski wiek XX. Nowe perspektywy”. Do wzięcia udziału w projekcie zaprasza uczonych, zainteresowanych przygotowaniem nowych prac poświęconych polskiemu doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. 

Celem jest zachęcenie polskich badaczy reprezentujących różne dyscypliny do refleksji nad fundamentalnymi zagadnieniami dwudziestowiecznej historii Polski. W ramach półtorarocznego projektu powstaną nowe prace, podejmujące różne tematy: pomijane lub niedostatecznie uwzględnione w dotychczasowych badaniach, niekiedy trudne i kontrowersyjne, często wymagające syntetycznego, porównawczego lub problemowego podejścia. Książki zostaną następnie wydane nakładem Ośrodka.

Projekt ma na celu zainspirowanie nowych badań i prezentację ich wyników w atrakcyjnej formie. Ośrodek chce umożliwić polskim naukowcom realizację ambitnych pomysłów, odkładanych często na później ze względu na konieczność przeprowadzenia szerokiej kwerendy, zgromadzenia i zapoznania się z literaturą lub wykonania pogłębionych analiz. Pomysłodawcom projektu zależy, by powstały książki nie tylko rzetelnie udokumentowane, stawiające nowe pytania i proponujące oryginalne interpretacje, lecz także dobrze napisane, zdolne zwrócić uwagę szerokiego grona odbiorców. Projekt przenika również idea, aby głos polskiej humanistyki był obecny w światowej dyskusji o historii XX wieku. W związku z tym planowany jest przekład najlepszych prac na język angielski i ich wydanie za granicą.

 

Do udziału w projekcie Ośrodek zaprasza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). Uwzględnione zostaną także aplikacje kandydatów będących na zaawansowanym etapie prac nad rozprawą doktorską.

Autorzy proszeni są o nadsyłania projektów, które stanowić będą punkt wyjścia do pracy nad przygotowaniem publikacji książkowych. Propozycje należy zgłaszać w ramach jednego lub kilku wymienionych poniżej obszarów badawczych.

 

I. PODEJŚCIE MIKROHISTORYCZNE: Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-1945 (studia z historii lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich)

 

 1. Niemieckie i sowieckie zbrodnie na polskich elitach i inteligencji
 2. Totalitaryzmy a etniczność: niemiecka i sowiecka polityka wobec poszczególnych grup narodowych w okupowanej Polsce
 3. Stosunek Niemców i Sowietów do polskich instytucji i dóbr kultury
 4. Życie codzienne pod dwiema okupacjami
 5. Powojenny system (nie)sprawiedliwości: rozliczenie zbrodni niemieckich w komunistycznej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej następców prawnych

 

 

 

 

 

II. PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE I SYNTETYZUJĄCE: polska myśl wobec XX wieku

 

 1. Myśl polityczna i prawna II RP wobec totalitaryzmów
 2. Teorie „ludobójstwa” (ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Rafała Lemkina)
 3. Historiografia i myśl polityczna polskiej emigracji wojennej i powojennej wobec doświadczenia II wojny światowej i dyktatury komunistycznej
 4. Idee opozycji demokratycznej w Polsce
 5. Dziedzictwo „Solidarności”
 6. Doświadczenie XX wieku w literaturze i piśmiennictwie polskim

 

 

 

 

 

 

III. PRZEKROJOWE SYNTEZY: Polskie doświadczenie totalitaryzmu i jego interpretacja w wymiarze europejskim lub globalnym

 

 1. Autorskie, całościowe (teoretyczne lub komparatystyczne) spojrzenia na kluczowe problemy badawcze związane z tematyką totalitaryzmów, uwzględniające szczególne doświadczenie Polski i Polaków

 

IV. WIEK XX W KULTURZE PAMIĘCI: historia i teraźniejszość

 

 

 1. Państwowe polityki pamięci wobec tragedii wieku XX – przypadek Polski na tle międzynarodowym
 2. Wiek XX i totalitaryzmy w polskiej i zagranicznej kulturze popularnej
 3. Przemiany europejskiego i światowego dyskursu o wieku XX a pamięć o dwóch totalitaryzmach w Polsce
 4. Nowoczesne instytucje kultury wobec przeszłości w Polsce i za granicą (muzea, wystawy, festiwale, Internet, etc.)

 

 

 

 

V. „Zapisy terroru”

 

 1. Prace wykorzystujące materiały źródłowe opracowywane i udostępniane w ramach projektu „Zapisy Terroru” (ZapisyTerroru.pl)

 

Do obowiązków uczestników projektu należeć będą:

– przygotowanie publikacji naukowej w formie książki, która zostanie następnie wydana przez OBnT w języku polskim, a w wybranych przypadkach również w języku angielskim. Objętość książki powinna wynosić od 10 do 15 arkuszy wydawniczych (400 tys.-600 tys. znaków), a jej ukończenie musi nastąpić w terminie od 12 do 18 miesięcy od daty podpisania umowy, w zależności od założonego harmonogramu prac

– terminowe przekazywanie kolejnych fragmentów ww. publikacji zgodnie z zaakceptowanym przez OBnT harmonogramem prac

– prezentacja wyników swoich badań na zamkniętych seminariach naukowych oraz podczas wykładów otwartych, odbywających się w OBnT

Za udział w projekcie oferujemy wynagrodzenie w wysokości 25 tys. złotych brutto. Będzie ono wypłacane w transzach, po przekazaniu kolejnych fragmentów książki, wygłoszeniu wykładów oraz wzięciu udziału w zamkniętych seminariach.

Zgłoszenia do projektu należy przesyłać drogą elektroniczna pod adres noweperspektywy@obnt.pl do 31 grudnia 2017 r. Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia w postaci formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Po wpłynięciu zgłoszenia organizator w ciągu 3 dni roboczych prześle potwierdzenie jego wpłynięcia. W razie braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Do zgłoszenia należy dołączyć swoją najlepszą publikację w formacie PDF.

W przypadku doktorantów należy również dołączyć do zgłoszenia list rekomendacyjny od osoby znającej dorobek naukowy kandydata. W pozostałych przypadkach dołączenie listów rekomendacyjnych (maksymalnie dwóch) jest dopuszczalne, choć nie wymagane.

W procedurze oceny i wyboru propozycji, które zostaną zaklasyfikowane do udziału w projekcie, udział wezmą doświadczeni naukowcy, specjalizujący się w wymienionych w ogłoszeniu obszarach badawczych.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej wczesną wiosną 2018 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 Do zgłoszenia należy dołączyć poniższą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

 

 

Źródło: Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016