Artykuł

28 luty 2018

CfP: „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices”, Warszawa 19-20 IV 2018 (zgłoszenia do 18 III)

Kategoria: Konferencje, Źródła , Aktualności, Metodologia , historia kultury, workshop

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” organizowana przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski w ramach programu Dariah Theme. Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 18 marca.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z obszaru nauk humanistycznych oraz pracowników instytucji kultury, dziedzictwa i organizacji pozarządowych zajmujących się pracą z cyfrowymi zasobami dziedzictwa. Zależy nam na zaprezentowaniu projektów naukowych, w których wykorzystano cyfrowe dane dziedzictwa i kultury oraz cyfrowych kolekcji, które stanowią lub mogłyby stanowić materiał badawczy dla naukowców – humanistów.

W programie znajdzie się miejsce zarówno na przedstawienie dobrych praktyk, wdrożonych (lub opracowywanych) strategii digitalizacji oraz udostępniania zbiorów, jak i case studies prezentujących najważniejsze problemy, których rozwiązanie pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem GLAM i ośrodkami naukowymi.

 

Instytucje oraz organizacje kultury i dziedzictwa zapraszamy do zaprezentowania swoich cyfrowych zasobów w kontekście ich aktualnego lub potencjalnego wykorzystania w badaniach naukowych, stosowanych praktyki opracowywania i udostępniania kolekcji, a także najważniejszych wyzwań, możliwości, barier i potrzeb w tym obszarze.

Do wysyłania zgłoszeń zachęcamy także badaczy z obszaru nauk humanistycznych, którzy chcieliby zaprezentować swoje doświadczenia w zakresie współpracy z instytucjami/organizacjami sektora GLAM lub przedstawić case studies dobrych praktyk wykorzystania danych dziedzictwa i kultury w badaniach i projektach naukowych.

 

Proponowane obszary tematyczne:

  • W jaki sposób cyfrowe zasoby dziedzictwa są lub mogą być wykorzystywane w badaniach z zakresu nauk humanistycznych?
  • Jak wyglądają strategie tworzenia, rozwijania i udostępniania cyfrowych kolekcji muzealnych i archiwalnych? Czy uwzględniają one potrzeby badaczy?
  • Czy można lepiej zintegrować sposoby udostępniania danych dziedzictwa kulturowego z metodami oraz narzędziami akademickimi?
  • Jakie kompetencje powinni posiadać i rozwijać badacze, aby dobrze wykorzystywać cyfrowe zasoby?
  • Jak biblioteki, muzea czy archiwa cyfrowe mogą skutecznie zachęcać badaczy do korzystania z udostępnianych przez nie danych?
  • Jak udostępniać i wykorzystywać cyfrowe zbiory z poszanowaniem norm prawnych? Jakie rozwiązania i narzędzia prawne mogą zwiększyć i ułatwić wykorzystanie zasobów kultury i dziedzictwa w badaniach naukowych?
  • Jakie wyzwania wiążą się z rozwojem technologii umożliwiających przetwarzanie i udostępnianie cyfrowych zasobów dziedzictwa? Czy potrzebne są wspólne standardy i protokoły wymiany danych? Jak powinny być one wypracowywane, upowszechniane i wdrażane? Jak projektować i wykorzystywać interfejsy API?

 

Zgłoszenia (abstrakty o objętości nieprzekraczającej 500 słów) można przesyłać do 18 marca 2018 na adres: dariah@uw.edu.pl. Powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia zostaną wysłane do 23 marca 2018.

Autorzy przyjętych zgłoszeń zostaną poproszeni o przygotowanie 15 minutowych prezentacji danego zagadnienia. Wszystkie wystąpienia będą nagrywane, a dokumentacja video zostanie udostępniona on-line.

Konferencja odbędzie się w języku polskim.

 

Celem konferencji „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych. Tegoroczne wydarzenie pozwoli na wypracowanie praktycznych rozwiązań problemów dotyczących udostępniania i wykorzystywania danych dziedzictwa kulturowego w badaniach naukowych – zarówno na gruncie technicznym, jak i prawnym.

Wystąpieniom towarzyszyć będą warsztaty poświęcone technicznym aspektom współpracy badaczy i sektora GLAM oraz prawnym uwarunkowaniom udostępniania i wykorzystania cyfrowych zasobów, takim jak prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa sui generis, wolne licencje czy polityki otwartości. Podczas warsztatów wypracowane zostaną zestawy rekomendacji dla instytucji kultury i dziedzictwa oraz naukowców, które ułatwią im prowadzenie wspólnych badań i projektów.

 

 

Źródło: Muzeum Historii Polski

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016