Historia finansów. Narodziny pieniądza. Cena, towar, ilość.

Historia finansów. Narodziny pieniądza. Cena, towar, ilość.

Przełomowym wydarzeniem w świecie finansów, było na pewno pojawienie się na świecie pieniądza, którego historia związana jest jeszcze z czasami dla ludzi, zupełnie pierwotnymi. Pojęcie pieniądza pierwotnego, bo takie autentycznie istnieje, wiąże się bezpośrednio z okresem w dziejach ludzkości, kiedy to człowiek odkrył, że jego potrzeby związane są z koniecznością ich ciągłego zaspokajania przez okres trwania całego jego życia. Z koniecznością zaspokajania potrzeb, wiązało się również pragnienie, które było w pewnym sensie efektem ich zaspokojenie. 

PIENIĄDZ PIERWOTNY. KONIECZNOŚĆ ORAZ PRAGNIENIE ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁAŚCIWYCH DLA CZŁOWIEKA. 

Nie odnosiło się ono już bezwzględnie, do tych samych, wcześniej zaspokojonych przez człowieka potrzeb, ale wiązało również z innymi, kolejnymi potrzebami. Pierwotną potrzebą człowieka, było pozyskiwanie żywności oraz ubrania, mającego najczęściej postać zwierzęcej skóry, która mogła ochronić go przed zimnem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ludzie pierwotni, dostrzegając zasoby innych członków grupy swojego stada, zaczęli pomału dostrzegać rodzącą się między nimi, możliwość wymiany “towaru za towar”. Wymiana “rzeczy za rzecz”, w ekonomii znana jest pod pojęciem tzw. barteru. Barter, zawsze jest wymianą bezgotówkową, ale oprócz rzeczy, może także dotyczyć usług. Z jego klasycznej definicji wynika również, że wymiana barterowa, odbywa się na zasadzie równorzędnych, to jest :

  1. a) towar za towar, 
  2. b) usługa za usługę. 

Nie dopatrzyliśmy się, w klasycznej definicji barteru, wzoru, który mógłby przyjąć postać: “rzecz za usługę”. Ale to tylko na marginesie naszego wpisu, którego głównym tematem jest przecież historia pieniądza oraz jego wpływ na politykę finansów. Barter, w konsekwencji swojego okresowego trwania w czasie, zdecydował o tym, że wymiana, przestała być wystarczającym środkiem płatniczym, w obliczu pojawienia się formy pierwotnych mikro społeczeństw.  

POJĘCIE BARTERU. WYMIANA “RZECZ ZA RZECZ”. 

Za główny środek wymiany został uznany pieniądz, co stało się za sprawą, zgody społecznej, która w pewnym sensie, wymuszona została ze względu na liczbę powiększającej się coraz bardziej, grupy społecznej jaką była rosnąca grupa liczy ludzi na świecie. Przyrost ludności, rozpoczynał swoją statystyczną karierę. Powstanie pieniądza w czasach dla ludzi pierwotnych, pozwoliło na stosowanie ceny, jako środka, odpowiadającego za zysk oraz straty, związane z obrotem towarami i stosowaniem się człowieka do zasady barteru. Można powiedzieć, że tym samym cena wypełniła lukę, jaka powstała z racji powiększającego się stada ludzkiego, pomiędzy ilością, towarem oraz zyskiem. Dynamika, przedstawionych przez nas procesów, kształtowania się poszczególnych struktur finansowych, jakie obecne są do dziś dnia w sferze finansowej, charakterystyczna jest także dla obecnych, współczesnych nam czasów. Choć jej tempo, nie oddaje w sposób perfekcyjny, narastania wymienionych pojęć oraz jednoczesnego osiągania przez nie, właściwej dla siebie proporcjonalnej pozycji. 

MECHANIZM PROCESU NARODZIN PIENIĄDZA PIERWOTNEGO.

Można powiedzieć, że pieniądz, jako właściwy towar uznaniowy, powstały w rezultacie rodzącej się zgody społecznej i długo musiał walczyć oraz pracować by osiągnąć, właściwe dla siebie miejsce, głównego środka, wzajemnej, międzyludzkiej pieniężnej, wymiany towarowej. Pieniądz, zgodnie z definicją akceptowalną w naszym kraju, jest rodzajem uznawanego powszechnie towaru, jaki uznany został w wyniku ogólnej zgody społecznej za tzw. środek wymiany gospodarczej. W pieniądzu, wyrażane są ceny oraz wartości wszystkich, innych towarów. Możemy z tego wnioskować, że ze względu na przyjęte wyżej, wymienione przez nas środki wyrazu, pełni on również rolę symboliczną. By uniknąć, niekoniecznie potrzebnych w bieżącym dla naszego kraju okresie, niepotrzebnych następstw, rolę symboliki pieniądza postaramy się dla państwa omówić, w bardziej dogodnych do tego warunkach oraz sprzyjającym czasie. Podsumowując, wiemy już jednak, że to już w okresie pierwotnym dla człowieka, pieniądz stał się towarem uznanym za walutę. 

Jaka była największa inflacja w historii?
Bankructwo Grecji – jak doszło do finansowego kryzysu?
Największe spadki na giełdzie w historii

Dodaj komentarz