Historia ubezpieczeń – przełomowe wydarzenia na rynku ubezpieczeń

Historia ubezpieczeń – przełomowe wydarzenia na rynku ubezpieczeń

Jednym z przełomowych wydarzeń tworzących naszą cywilizację było powstanie koncepcji ubezpieczenia, w każdym obszarze: majątkowym, społecznym i zdrowotnym. Nie zawsze funkcjonuje ono w sposób idealny, czasem nawet nie jest optymalny, ale dla ogromnej rzeszy ludzi stanowi jedyne zabezpieczenie przyszłości, ochronę wypracowanego latami majątku czy opiekę zdrowotną, choćby tylko podstawową.

Starożytność odkrywa znaczenie bezpieczeństwa

Pierwsze zrzeszania się podmiotów w celu wspólnego ponoszenia ryzyka pojawiły się już w starożytności. Członkowie łączący się w grupy to przedstawiciele najbardziej newralgicznych, narażonych na wiele ryzyk zawodów i przedsiębiorców parających się transportem, działalnością handlową czy rzemiosłem. Byty to takie dziedziny gospodarki, w których największe znaczenie odgrywał obrót towarowo pieniężny. Trudy ówczesnego życia, grożące zewsząd niebezpieczeństwo, wymagało szczególnej roztropności i mechanizmów chroniących.

Około 2tys. lat p.n.e. powstawały umowy zawierane pomiędzy uczestnikami karawan przemieszczających się przez połacie ziemi Bliskiego Wschodu. Członkowie stowarzyszenia zobowiązywali się pokrywać ewentualne szkody, jakie w trakcie podróży mogły przydarzyć się uczestnikom. W tym przypadku przedmiotem umowy stawały się ryzyka i w konsekwencji szkody jakie mogły dotknąć zwierzęta juczne przenoszące towary. Gdy na skutek zdarzenia jeden z uczestników tracił zwierzę, pozostali składali się, by tę stratę mu wyrównać. Podobnie brzmiące umowy zawierali posiadacze osłów zamieszkujący  Palestynę, zawierały one klauzulę, przewidującą rekompensatę w naturze poszkodowanemu, na wypadek utraty osła.

Tak tworzyła się idea wspólnego ponoszenia strat, chroniąca de facto przed niebezpieczeństwem całą grupę, obecna w umowie solidarność interesów przyczyniała się do równej ochrony wszystkich członków społeczności branżowej.

Darmowe zdjęcia Podpalenie

Morze wymaga bezpiecznej podróży

W czasach nowożytnych najszybciej i najskuteczniej mechanizmy ochrony ubezpieczeniowej stworzyły instytucje gospodarcze oraz prawne funkcjonujące w obszarze morskiej żeglugi handlowej i handlu morskim. Kolebką tego rodzaju ubezpieczeń są Włochy, mechanizmy tam stworzone rozprzestrzeniły się na inne kraje, równolegle z rozpowszechnianiem się morskiego handlu oraz budowaniem kapitału handlowo-finansowego.

Konstrukcja tego rodzaju zabezpieczeń polegała na umowie, w której bankier zobowiązywał się do przejęcia na siebie ryzyka związanego z podróżą morską. Nabywał on zagrożone towary z odroczoną formą płatności. Równolegle strony zawierały kolejną umowę, która zawierała klauzulę, iż w przypadku szczęśliwego zakończenia podróży, umowa nabycia towarów zostaje unieważniona. Zatem transakcja kupna-sprzedaży podlegała realizacji tylko wówczas, gdy towary objęte umową zostały utracone lub zniszczone. Zazwyczaj też ustalano z góry wynagrodzenie dla fikcyjnego nabywcy a umowa miała charakter notarialny.

Owe akty notarialne od połowy XIV w. zaczęły przybierać charakter dokumentów prywatnych, tworzonych jako dowód zawarcia umowy. Dokumenty te nazwano polisą i pierwotnie stanowiły niejako pokwitowanie. W polisie umieszczano najważniejsze frazy umowy. Proces ten wyraźnie pokazuje ewolucję przyszłej polisy ubezpieczeniowej, funkcjonującej jako odrębny dokument, w oderwaniu od wcześniejszej fikcyjnej umowy zakupu towarów czy umowy pożyczki.

Lloyd’s symbol bezpieczeństwa

Niezwykle istotnym wydarzeniem w historii rozwoju usługi ubezpieczenia było powstanie korporacji Lloyd’s w XVIIw. Korporację zbudowali ubezpieczyciele morscy Anglii. W ten sposób utworzyła się najstarsza, działająca do dzisiaj instytucja, która zrzesza ubezpieczycieli morskich. Równolegle, chociaż znacznie wolniej rozwijała się branża ubezpieczeń osobowych oraz życiowych. Przyczyną takiej dysproporcji było nieposiadanie narzędzi dla wykonania wiarygodnej kalkulacji składki ubezpieczeniowej i braku możliwości przewidywania ryzyk, w tym ryzyka śmierci. Postęp w tym obszarze nastąpił wraz z rozwojem nauk matematycznych i statystycznych oraz badań nad śmiertelnością, które miały miejsce na przełomie XVII i XVIIIw. Wtedy też powstały w Anglii pierwsze komercyjne zakłady ubezpieczeń na życie.

Darmowe zdjęcia Żaglówka

Historia ZUS: narodziny, rewolucje i dzisiejsze wyzwania
Od piratów do potęgi: Korporacja Lloyd’s a ubezpieczenia morskie
Historia ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych

Dodaj komentarz