Artykuł

13 sierpień 2017

XVII edycja Programu Stypendialnego "Gaude Polonia" (zgłoszenia do 15 października)

Kategoria: Granty, stypendia, Aktualności

Do 15 października składać można zgłoszenia w tegorocznej  siedemnastej już edycji programu stypendialnego Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. O stypendium może ubiegać się twórca posiadający obywatelstwo Białorusi, Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej. Program przeznaczony jest dla twórców do 40. roku życia reprezentujące dziedziny:

 • film,
 • fotografia,
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
 • konserwacja dzieł sztuki,
 • literatura/przekład,
 • muzealnictwo,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr

 

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

XVII edycja Programu trwać będzie od 1 lutego do 31 lipca 2018 roku.

 

Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

 

 

Za­sa­dy re­kru­ta­cji:

 

wybór naj­lep­szych kan­dy­da­tów odbywa się  na drodze trzyeta­po­wego pro­ce­su se­lek­cji:

1. etap - ocena speł­nia­nia wy­mo­gów for­mal­nych,

2. etap - ocena pro­jek­tów sty­pen­dial­nych kan­dy­da­tów,

3. etap - re­kru­ta­cja koń­co­wa

 

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty:

 • wy­peł­nio­ny for­mu­larz po­da­nia o przy­zna­nie sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia Mi­ni­stra Kul­tu­ry RP,
 • mi­ni­mum dwie re­ko­men­da­cje twórców uznanych w danej dziedzinie (wzór znajduje się na stronie www.nck.pl) napisane w ję­zy­ku pol­skim, za­wie­ra­ją­ce na­stę­pu­ją­ce in­for­ma­cje:
 1. na­zwi­sko re­ko­men­du­ją­ce­go,
 2. sta­no­wi­sko lub peł­nio­na funk­cja,
 3. in­sty­tu­cja,
 4. mia­sto,
 5. okre­śle­nie okre­su zna­jo­mo­ści kan­dy­da­ta,
 6. cha­rak­ter wza­jem­nych sto­sun­ków (na­uczy­ciel - mistrz, pra­co­daw­ca, inne),
 7. osią­gnię­cia twór­cze kan­dy­da­ta,
 8. ocena pro­jek­tu po­by­tu kan­dy­da­ta w Pol­sce,

 

 • kopia dy­plo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski wy­ko­na­nym przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go,
 • kse­ro­ko­pie dy­plo­mów, wy­róż­nień z kon­kur­sów, fe­sti­wa­li, kur­sów, wy­staw itp. wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
 • kse­ro­ko­pie re­cen­zji wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
 • pro­jekt po­by­tu w Pol­sce (do 2 stron) omó­wio­ny zgod­nie z na­stę­pu­ją­cy­mi punk­ta­mi:
 1. głów­ny cel po­by­tu,
 2. pro­po­no­wa­ny pro­gram i miej­sce po­by­tu,
 3. pro­po­no­wa­ne warsz­ta­ty twór­cze,
 4. zna­cze­nie pro­jek­tu dla: a/dzie­dzi­ny re­pre­zen­to­wa­nej przez kan­dy­da­ta; b/wła­snej ka­rie­ry za­wo­do­wej; c/in­sty­tu­cji ma­cie­rzy­stej; d/kraju,
 5. uza­sad­nie­nie udzia­łu w pro­gra­mie Gaude Po­lo­nia

 

Zgło­sze­nia kan­dy­da­tów:

 • kan­dy­da­ci na sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia po­win­ni być zgła­sza­ni za po­śred­nic­twem pol­skich pla­có­wek dy­plo­ma­tycz­nych i kon­su­lar­nych,
 • rów­no­cze­śnie kopie zgło­szeń można wy­słać do Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry:

fak­sem (+ 48 22) 2 100 104

e- ma­ilem: nck@nck. pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury. Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać mailowo lub telefonicznie: +48 22 350 95 30, bberdychowska@nck.pl.

 

Sty­pen­dy­sta sam po­kry­wa kosz­ty po­dró­ży do i z Pol­ski.

 

 

Źródło; Narodowe Centrum Kultury

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016